Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2017.12.14

Pareigybės pavadinimas: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Paskirtis: Informacinių technologijų departamento (Toliau- departamentas) Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vidaus saugumo fondo programos Specialiosios Kaliningrado tranzito schemos daliai įgyvendinti, Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje (toliau diplomatinės atstovybės) Supaprastinto tranzito dokumentų informacinių sistemų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūrai, funkcionavimui, vystymui ir tobulinimui užtikrinti.

Atranka į URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus viešojo administravimo specialisto pareigybę Įkelta2017.12.11

Skelbiama atranka į Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus viešojo administravimo specialisto pareigybę  (A2 lygis).

Skelbiama Europos Sąjungos departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus vyriausiojo specialisto, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, atranka Įkelta2017.12.06

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia projekto „Lietuvos ES politikos veiksmingumo didinimas“ (toliau – projektas) vyriausiojo specialisto atranką. Su atrinktu kandidatu bus sudaryta terminuota projektinio darbo sutartis preliminariai nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. birželio mėn. (su galimybe pratęsti 6 mėn.).

Užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2017.11.29

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Personalo departamento Personalo kvalifikacijos tobulinimo skyriuje (A lygis, 12 kategorija).

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2017.10.25

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga kokybiškam Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimui laiku užtikrinti, įskaitant ir pateikimą ES institucijose, taip pat sklandžiam pasirengimui COREPER I posėdžiams užtikrinti, pagal ministerijos kompetenciją sekti Europos semestro ciklo vykdymą.

LR ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę Įkelta2017.09.27

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Reikalavimai.

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų bei lietuvių kalbomis;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį organizuojant kultūrinius renginius ir kultūrinius projektus;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
 • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
 • Išmanyti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;
 • Būti susipažinusiam su Airijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
 • Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

 

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2017.09.11

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia Lietuvos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką. Jos metu suteikiama galimybė pasisemti praktinių žinių, reikalingų darbui tarptautinių santykių srityje, gilinti žinias apie Europos Sąjungos  bendros užsienio ir saugumo politikos formavimą, susipažinti su Lietuvos atstovavimo šioje organizacijoje specifika, įgyti daugiašalės diplomatijos patirties bei pasisemti papildomos informacijos universitetinių studijų baigiamiesiems darbams.

LR nuolatinė atstovybė prie Europos Tarybos kviečia Lietuvos arba užsienio aukštųjų mokyklų studentus atlikti praktiką Įkelta2017.09.05

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Europos Tarybos kviečia Lietuvos arba užsienio aukštųjų mokyklų studentus atlikti praktiką atstovybėje nuo 2018 m. sausio mėn.

Pagrindinės sąlygos:

 • Turėti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos arba NATO šalių pilietybę ir mokėti lietuvių kalbą;
 • Praktiką gali atlikti studentai, baigę ne mažiau kaip du studijų kursus, taip pat aukštųjų mokyklų absolventai, baigę aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki praktikos atstovybėje pradžios;
 • Praktikos trukmė – nuo 3 iki 6 mėnesių;
 • Su praktikos atstovybėje atlikimu susijusių transporto, apgyvendinimo, pragyvenimo, gyvybės, sveikatos, civilinės atsakomybės ir kitokio draudimo išlaidų ministerija ir/ar atstovybės neapmoka. Ministerija ir / ar atstovybės neteikia konsultacijų draudimo, kelionės, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitais klausimais.
Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b701f620b0bf11e6b844f0f29024f5ac.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata