ministras.jpg

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Europos Sąjungos Dvynių programa

Sukurta 2014.03.03 / Atnaujinta 2017.10.25 10:15
 • Kas yra ES Dvynių programa?
  - Analogiškų valstybinių institucijų bendradarbiavimas;
  - ES valstybių narių reformų patirties perdavimas šalims-naudos gavėjoms;
  - Parama valstybinų institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui;
  - Rezultatai siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

  Geografinės programos ribos:
  - narystės ES siekiančios šalys (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija);
  - ES Rytų bei Pietų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Moldova, Ukraina, Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Marokas, Tunisas).

  Veikimo principai:
  - Paramos poreikį nurodo ir projekto koncepciją (fiche) rengia atitinkamos šalies-naudos gavėjos institucijos;
  - Projekto poreikį svarsto, projekto koncepciją tvirtina ir finansavimą teikia Europos Komisija;
  - Projektų pasiūlymų atrankas vykdo bendras šalies-naudos gavėjos ir ES delegacijos šalyje atstovų komitetas;
  - Projektą  įgyvendina vienos ar kelių ES šalių institucijos ir/ar jų ekspertai. Kelių ES šalių koordinuota pagalba viename projekte vadinama šalių konsorciumu.

  ES Dvynių programos projektai skirstomi į:
  - Dvynių projektus;
  - Trumpalaikius Dvynių projektus.

  Dvynių projektai (angl. Twinning):
  - Trunka  1-3 metus, skiriamas 1-5 mln. EUR biudžetas;
  - Projektai dažnai įgyvendinami pagal dviejų ar trijų ES šalių kartu, konsorciume, parengtus pasiūlymus;
  - Pateikti projektiniai pasiūlymai žodžiu pristatomi atrankos posėdžiuose, kuriuose turi dalyvauti projekto vadovai ir Nuolatinis Dvynių patarėjas (angl. Resident Twinning Adviser – RTA), o taip pat gali dalyvauti konsorciumo šalių ambasadų atstovai ir siūlomi ekspertai;
  - Projekto įgyvendinimą koordinuoja šalyje naudos gavėjoje reziduojantis Nuolatinis Dvynių patarėjas.

  Trumpalaikiai Dvynių projektai (angl. Twinning Light):
  - Trunka 6-8 mėnesius, skiriamas iki 0,25 mln. EUR biudžetas;
  - Projektą įgyvendina tik viena ES šalis (negalimas šalių konsorciumas);
  - Projekto vykdytojas atrenkamas tik vertinant pateiktą projektinį pasiūlymą (atrankos posėdžiai žodiniam projekto pristatymui dažniausiai nerengiami);
  - Neskiriamas Nuolatinis Dvynių patarėjas.

  Kas gali įgyvendinti ES Dvynių programos projektus?
  - Valstybės institucijos ir jų ekspertai;
  - Įgaliotosios institucijos statusą turinčios įstaigos ir jų ekspertai.

  Įgaliotosios institucijos (Mandated Body) statuso gavimas:
  - Ne valstybinės institucijos ES Dvynių programoje gali dalyvauti tik gavusois Įgaliotosios institucijos statusą;
  - Įgaliotosios institucijos statuso suteikimą reglamentuoja ES Dvynių vadovo (2017 metų redakcija)  4.1.4.3 straipsnis;
  - Dokumentai Įgaliotosios institucijos statusui gauti teikiami per Nacionalinį Dvynių programos koordinatorių;
  - Pateikiami dokumentai (pastaba:  informacija bus atnaujinta pagal  ES Dvynių vadovo 2017 m. redakciją, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.) :
         - prašymas Įgaliotosios institucijos statusui gauti,
         - įstaigos steigimo nuostatai ar statutas anglų kalba,
         - nuoroda į įstaigos internetinį puslapį;
  - Atsižvelgdama į konkretaus projekto įgyvendinimui reikalingą ekspertizę ir pateiktus dokumentus, tokį statusą suteikia Europos Komisija
  - galiojantį ES Įgaliotųjų institucijų sąrašą rasite čia;
 • Kas koordinuoja ES Dvynių programą?
  - Europos Komisijos Europos Kaimynystės politikos ir Plėtros derybų generalinis direktoratas;
  - Nacionaliniai koordinatoriai (National Contact Point – NCP) šalyse-naudos gavėjose:
            į ES kandidatuojančiose šalyse (kontaktų sąrašą rasite čia);
            Rytų ir Pietų Kaimynystės šalyse (sąrašą rasite čia).
  - Nacionaliniai koordinatoriai (NCP) ES šalyse

  Lietuvoje Nacionalinio Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas atlieka Užsienio reikalų ministerija
  Kreiptis: Irena Skullerud, tel.: 8 5 236 2976, irena.skullerud@urm.lt; [email protected]
 • ES Dvynių programos projektai
  Vykstančios ES Dvynių programos projektų atrankos
  Daugiau informacijos rasite čia.

  Numatomi ES Dvynių programos projektai
   - Iki 2017 m. pabaigos numatomos skelbti projektų atrankos į ES kandidatuojančiose šalyse
  - Iki 2017 m. pabaigos numatomos skelbti projektų atrankos Rytų ir Pietų kaimynystės šalyse
 • Lietuvos laimėtų projektų sąrašas
  2004-2017 metais Lietuvos institucijos, vienos, ar būdamos konsorciume su kitų ES šalių institucijomis, yra laimėjusios 91 ES Dvynių projektą.
 • Lietuvos dalyvavimo ES Dvynių programoje nauda
  Paramos teikimas kitoms šalims pagal Dvynių programą yra naudingas tiek Dvynių projektus įgyvendinančioms institucijoms ir jų tarnautojams, tiek jų atstovaujamai šaliai:
  - padeda įgyvendinti strateginius užsienio politikos tikslus, kurie susiję su geros partnerystės ir kaimynystės santykiais;
  - yra susijęs su Lietuvos įsipareigojimais, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką;
  - prisideda prie demokratijos ir teisės viršenybės įtvirtinimo, ūkio plėtros ir valdymo tobulinimo šalyse paramos gavėjose;
  - gerinamas Lietuvos valstybės ir jos institucijų įvaizdis užsienio valstybėse. Tai gali būti naudinga ir politine (pavyzdžiui, siekiant palankių sprendimų tarptautinėse organizacijose), ir ekonomine prasme (pavyzdžiui, norint plėsti sektorinį ar verslo bendradarbiavimą, lietuviškos produkcijos eklsportą naujose rinkose);
  - teikia finansinę ir nefinansinę naudą dalyvaujančioms institucijoms ir jų tarnautojams. Dalyvavimas Dvynių projektuose leidžia sukurti ilgalaikius institucinius ryšius, taip pat yra stiprus finansinės motyvacijos šaltinis valstybės tarnautojams;
  - žinios ir įgūdžiai, atsirandantys dirbant su užsienio partneriais šalyse paramos gavėjose, padeda Lietuvos valstybės tarnautojams efektyviau vykdyti tiesiogines pareigas, tobulinti viešąjį administravimą, siekti geresnių viešosios politikos rezultatų. Tai yra naudinga visai valstybės tarnybai;
  - bendradarbiavimas su užsienio partneriais leidžia formuoti koalicijas, priimant sprendimus ES institucijose ar kitose tarptautinėse organizacijose, taip pat sudaro prielaidas bendriems ateities projektams.

  Apie dalyvavimo Dvynių programoje motyvus plačiau
 • Nacionalinių Dvynių projektų koordinatorių funkcijos
  "ES Dvynių programos vadovas numato šias pagrindines Dvynių projektų koordinatoriaus funkcijas:
  - komunikacijos tarp šalies ir Europos Komisijos užtikrinimas; ryšių su kitų šalių Dvynių projektų koordinatoriais ir su šalimis paramos gavėjomis palaikymas;
  - informacijos apie Dvynių projektus ministerijoms ir kitoms viešojo administravimo institucijoms sklaida; šių institucijų konsultavimas, joms rengiantis dalyvauti Dvynių programoje;
  - visos su Dvynių programa susijusios veiklos koordinavimas šalyje; bendrų administracinių problemų, kylančių įgyvendinant Dvynių projektus, sprendimas;
  - pagalba institucijoms, kai per derybas su kitų šalių institucijomis kyla problemų dėl bendradarbiavimo (konsorciumų kūrimo), teikiant paramą trečiosioms šalims;
  - Dvynių projektinių pasiūlymų pirminė peržiūra ir šių pasiūlymų pateikimas konkursinei atrankai;
  - dalyvavimas Europos Komisijos ir šalių paramos teikėjų bei paramos gavėjų Dvynių projektų koordinatorių susitikimuose;
  - ne viešojo administravimo institucijų, siekiančių gauti Igaliotosios institucijos (Mandated Body) statusą, kuris leistų teikti paramą kitoms šalims pagal Dvynių programą, pateiktos informacijos tikslumo ir teisingumo tvirtinimas (ES valstybės narės gali siūlyti pusiau viešąsias organizacijas ar agentūras, kurioms suteikiami įgaliojimai įgyvendinti Dvynių projektus tomis pačiomis sąlygomis kaip ir valstybinės institucijos)."
 • ES Dvynių programos vadovas
  Siekdama vienodos dalyvavimo ES Dvynių projektuose tvarkos, 1999 metais Europos Komisija parengė ir nuolat atnaujina ES Dvynių programos vadovą (angl. Institution Building in the Framework of European Union Policies. Common Twinning Manual), kuriame pateikiama išsami informacija apie ES Dvynių projektų rengimą ir įgyvendinimą. Tai pagrindinis dokumentas visoms ES Dvynių programą įgyvendinančioms institucijoms ir ekspertams.

  Nauja ES Dvyvių programos vadovo redakcija įsigaliojo 2017 metų liepą.
  ES Dvynių programos vadovas 2017 
  taikomas nuo  2017 metų liepos 1 d. paskelbtiems kvietimams teikti paraiškas ES Dvynių projektams įgyvendinti.

  Paskutinių metų ES Dvynių programos vadovo redakcijos anglų ir lietuvių kalbomis:
  - ES Dvynių programos vadovas 2012 ir priedai. su 2013 m. kovą paskelbtomis pataisomis.
  - ES Dvynių programos vadovas 2012 ir priedai. Galioja visiems nuo 2012 m. balandžio 2 d. atrinktiems projektams.
  - ES Dvynių programos vadovas 2009 ir priedai. Galioja nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. iki 2012 m. balandžio 2 d. atrinktiems projektams.
  - ES Dvynių programos vadovas 2007. Galioja nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d. atrinktiems projektams.
  - ES Dvynių programos vadovas 2007 lietuvių kalba - vienintelė  į lietuvių kalbą išversta Vadovo redakcija.
 • Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose reglamentavimas
  Dvynių Projektų įgyvendinimui taikytiną teisinę bazę aprašo Europos Sąjungos Dvynių programos įgyvendinimo Metodologija (galiojo iki 2017 m. liepos 1d. Atnaujinta informacija yra ruošiama).
  Valstybės tarnautojų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, Vyriausybės nutarimai dėl komandiruočių tvarkos, kiti teisės aktai, nuorodas į kuriuos rasite čia.
 • ES Dvynių programos mokymai (2011 m.)
  Lietuvos dalyvavimas ES Dvynių programoje:
  - Programa
  - ES Dvynių projektai
  - Dalyvavimo ES Dvynių projektuose motyvai

  ES Dvynių projektų rengimo ir administravimo bendrieji mokymai:
  -
  Programa
  - I dalis
  - II dalis
  - III dalis

  ES Dvynių projektų rengimo ir administravimo tiksliniai mokymai:
  -
  Programa
  - I dalis
  - II dalis
  - III dalis
 • Apie mus spaudoje
  Atgarsiai apie Lietuvos institucijų dalyvavimą ES Dvynių programos projektuose spaudoje, kita papildoma informacija apie įgyvendinamus Dvynių projektus.
 • Leidiniai
  Europos Komisijos leidiniai (Twinning News)
  Europos Komisijos ataskaitos

  ES Dvynių, Taiex ir Sigma projektų apžvalgos:
  - Gruzijoje (2010)
  - Armėnijoje (2011)
  - Moldovoje (2012)
  - Moldovoje (2013-1)
  - Moldovoje (2013-2)
  - Gruzijoje (2013-1)
  - Gruzijoje (2013-2)
  - Gruzijoje (2013-3)
  - Gruzijoje (2014-1)
  - Azerbaidžane (2015-1)
  - Studija. Lietuvos dalyvavimas teikiant Dvynių paramą: galimybės ir problemos (2007)

Naujienlaiškio prenumerata